Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

Chúng tôi, Công Ty TNHH Dịch Vụ Triển Lãm SES Việt Nam coi trọng quyền riêng tư cá nhân. Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này giải thích các chính sách và cách thực hành của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý vị và chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý để:

 • triển khai những biện pháp bảo vệ về máy tính, cơ học cũng như quy trình thủ tục để bảo vệ một cách hợp lý an ninh và sự bảo mật của các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập;
 • giới hạn dữ liệu cá nhân được thu thập ở mức tối thiểu cần thiết để cung cấp dịch vụ tốt hơn;
 • chỉ cho phép những nhân viên được phép và được đào tạo thích hợp truy cập các dữ liệu cá nhân;
 • không tiết lộ các dữ liệu cá nhân của quý vị cho các bên bên ngoài trừ khi đã được quý vị đồng ý, chúng tôi được yêu cầu theo quy định của pháp luật hoặc theo bất kỳ yêu cầu hợp pháp của bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào hoặc chúng tôi đã thông báo trước cho quý vị.


 1. Thu thập thông tin

  Để cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt hơn và thực hiện những mục đích nêu tại mục tiếp theo đây, chúng tôi có thể thu thập những thông tin nhất định, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở tên, thông tin liên lạc cá nhân và thông tin liên lạc nghề nghiệp, địa chỉ thư điện tử của quý vị, và quá trình học tập, làm việc và công việc của quý vị, khi quý vị đăng ký với chúng tôi hoặc thông tin liên lạc với chúng tôi. Trong quá trình này, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân của những người là đầu mối liên lạc của các công ty hoặc của các nhân viên của những công ty đó. Trong trường hợp có thông báo, một số thông tin được yêu cầu có thể là bắt buộc và một số thông tin quý vị có thể cung cấp trên cơ sở tự nguyện. Nếu những thông tin bắt buộc cụ thể được yêu cầu nhưng không được cung cấp, có thể chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ được yêu cầu. Chúng tôi chỉ giữ các dữ liệu cá nhân chừng nào mà còn cần thiết để thực hiện những mục đích nêu tại mục tiếp theo đây.

  Bằng việc gửi các thông tin về người nào đó mà không phải là bản thân quý vị, quý vị cam đoan và bảo đảm rằng quý vị được quyền cung cấp cho chúng tôi thông tin của người đó cho những mục đích được nêu cụ thể tại Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này. Quý vị hiểu và thỏa thuận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc quý vị không tuân thủ các luật của nước sở tại về quyền riêng tư liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của những người đó. Quý vị thỏa thuận bồi hoàn và giữ cho chúng tôi không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả những trường hợp mà quý vị không tuân thủ các luật của nước sở tại về quyền riêng tư.


 2. Sử dụng thông tin

  Mục đích của việc chúng tôi sử dụng thông tin bao gồm:

  • xử lý các đơn đăng ký trưng bày tại hoặc tham quan các hội chợ thương mại của chúng tôi
  • tạo thuận lợi và tăng cường các hoạt động của chúng tôi bằng cách tích hợp dữ liệu cá nhân vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi và tiến hành phân tích, nghiên cứu và kiểm tra trên cơ sở các dữ liệu cá nhân đó
  • quảng bá và thông báo cho quý vị về các hội chợ thương mại của chúng tôi tại Việt Nam và trên toàn thế giới, và các sự kiện hoặc các hội chợ thương mại do các công ty liên kết và đối tác liên doanh của chúng tôi tổ chức
  • phân phối các ấn phẩm và tài liệu nghiên cứu của công ty chúng tôi
  • tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi
  • nếu cần thiết, tạo thuận lợi cho các thủ tục pháp lý, bao gồm cả việc thu các khoản tiền quá hạn
  • hoàn thành các nghĩa vụ liên quan theo pháp luật áp dụng, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở pháp luật Việt Nam và các lãnh thổ tài phán liên quan khác.

  Tiếp thị trực tiếp
  Chúng tôi dự kiến sử dụng các dữ liệu cá nhân của quý vị, bao gồm tên, địa chỉ thư điện tử và địa chỉ thực tế của quý vị để thực hiện tiếp thị trực tiếp liên quan đến việc quảng bá cho và mời tham dự các hội chợ thương mại của chúng tôi tại Việt Nam và trên toàn thế giới, và các sự kiện hoặc hội chợ thương mại do các công ty liên kết và đối tác liên doanh của chúng tôi tổ chức, cũng như quảng bá cho các dịch vụ của chúng tôi thông qua fax, thư điện tử, thư trực tiếp, điện thoại và các phương tiện truyền thông khác, hoặc gửi cho quý vị các bản tin điện tử. Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị như vậy cho các mục đích nêu trên trừ khi chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận của quý vị cho việc sử dụng được dự kiến nêu trên. Quý vị có thể lựa chọn không nhận các tài liệu quảng bá đơn giản bằng cách cho chúng tôi biết thông qua thông tin liên lạc dưới đây, và chúng tôi sẽ ngưng làm như thế, mà không tính phí.


 3. Tiết lộ / Chuyển giao dữ liệu

  Chúng tôi sẽ bảo mật những dữ liệu cá nhân được chúng tôi nắm giữ, nhưng có thể cung cấp hoặc chuyển giao các dữ liệu cá nhân đó cho:

  • các bên đại diện, bên tư vấn, kiểm toán, các nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi liên quan đến các hoạt động hoặc dịch vụ của chúng tôi để tạo thuận lợi và tăng cường các hoạt động của chúng tôi và tiến hành phân tích, nghiên cứu và kiểm tra trên cơ sở các dữ liệu cá nhân đó
  • các văn phòng, công ty liên kết và đối tác liên doanh ở nước ngoài của chúng tôi, mà cũng là những đơn vị tổ chức triển lãm, cho mục đích thực hiện tiếp thị trực tiếp liên quan đến việc quảng bá cho và mời tham dự các hội chợ thương mại của chúng tôi tại Việt Nam và trên toàn thế giới
  • những người mà chúng tôi được yêu cầu phải tiết lộ cho họ theo pháp luật áp dụng tại Việt Nam hoặc ngoài Việt Nam


  Cung cấp dữ liệu cho tiếp thị trực tiếp
  Xin lưu ý rằng chúng tôi dự kiến cung cấp các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, bao gồm tên, địa chỉ thư điện tử và địa chỉ thực tế của quý vị cho các văn phòng, công ty liên kết và đối tác liên doanh ở nước ngoài của chúng tôi, mà cũng là những đơn vị tổ chức triển lãm, để họ sử dụng trong hoạt động tiếp thị trực tiếp liên quan đến việc quảng bá và mời tham dự các sự kiện và hội chợ thương mại của họ. Chúng tôi sẽ không cung cấp các dữ liệu cá nhân của quý vị như vậy cho các mục đích nêu trên trừ khi chúng tôi đã nhận được văn bản chấp thuận của quý vị đối với việc cung cấp được dự kiến nêu trên.


 4. Cookie

  Khi quý vị duyệt trang web của chúng tôi, các cookie có thể được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của quý vị. Chúng tôi sử dụng các cookie để cá nhân hóa việc quý vị sử dụng trang web của chúng tôi và hoạt động các khu vực dịch vụ. Quý vị có quyền lựa chọn không chấp nhận các cookie, nhưng nếu quý vị lựa chọn như vậy thì một số tính năng nhất định có thể trở nên không có sẵn.


 5. An ninh

  Nói chung, dữ liệu cá nhân của quý vị được bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi các nhân sự được cho phép. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ bằng phương tiện điện tử được bảo vệ bằng mật khẩu. Công nghệ mã hóa được sử dụng trên các khu vực web được bảo đảm an ninh của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị quý vị không để lộ Tên đăng nhập người dùng và Mật khẩu của quý vị cho bất kỳ người nào. Nhân sự của chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi quý vị về Tên đăng nhập người dùng và Mật khẩu của quý vị trong cuộc điện thoại không được yêu cầu hoặc trong thư điện tử không được yêu cầu. Quý vị cần ghi nhớ đăng xuất khỏi Tài khoản của quý vị và đóng cửa sổ trình duyệt của quý vị khi quý vị đã kết thúc phiên truy cập trang Web. Quý vị chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra dưới Tài khoản người dùng và Mật khẩu của quý vị.


 6. Hyperlink

  Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các đường dẫn đến các trang bên ngoài, bao gồm các trang của các thành viên, các bên thứ ba và các trang "đồng thương hiệu". Đường dẫn đến các trang bên ngoài không ngầm định về bất kỳ sự xác nhận, tán thành nào của chúng tôi đối với các trang đó (hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được chào mời trên các trang đó) hoặc bất kỳ sự bảo đảm hoặc cam đoan nào về bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên các trang đó. Chúng tôi từ chối và loại trừ bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về bất kỳ trang bên ngoài nào mà có đường dẫn được cung cấp và Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này không áp dụng đối với bất kỳ trang nào như vậy. Vui lòng tham khảo các chính sách về quyền riêng tư của các trang web khác đó.


 7. Các sửa đổi

  Bất kỳ sửa đổi nào đối với Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này sẽ được đăng trên trang web này và có hiệu lực ngay lập tức vào ngày đăng tải.


 8. Chuyển giao dữ liệu ra nước ngoài

  Nói chung chúng tôi sẽ giữ các dữ liệu của quý vị trên các máy chủ tại Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi có thể chuyển giao các dữ liệu đó đến các văn phòng nước ngoài của chúng tôi tại những nơi khác trên thế giới hoặc cho bất kỳ ai trong những người được liệt kê tại mục 3 trên đây, mà có thể đặt tại nơi khác.


 9. Chấp thuận và các quyền của quý vị

  Theo các quy định pháp luật của Việt Nam liên quan đến quyền riêng tư về dữ liệu, các cá nhân có quyền:

  • kiểm tra xem chúng tôi có nắm giữ các dữ liệu cá nhân về quý vị hay không và truy cập vào các dữ liệu đó
  • yêu cầu chúng tôi ngừng cung cấp dữ liệu cá nhân của quý vị cho bên thứ ba
  • yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa những dữ liệu không chính xác và/hoặc cập nhật các dữ liệu cá nhân của quý vị
  • yêu cầu chúng tôi xóa bỏ các dữ liệu cá nhân của quý vị mà chúng tôi lưu trữ
  • tìm hiểu về các chính sách và cách thực hành của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân và loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ.


Vui lòng gửi các yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu, ngừng thông tin liên lạc, và các câu hỏi hoặc khiếu nại đến:

Cán bộ Bảo mật Dữ liệu, Phòng Thông Tin Kinh Doanh
Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm SES Việt Nam
Lầu 10, Tòa nhà Hà Phan, 17-17A-19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 28 3622 2588   Fax: +84 28 3622 2527
Email: [email protected]

Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho việc xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu.

Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.